Native VideoAds

Rozszerzalne wideo w otoczeniu treści redkacyjnych - z opcjonalnym elementem interaktywnym

   Products

Native VideoAds umieszczane s? w otoczeniu wysokiej jako?ci tre?ci redakcyjnych. Dzi?ki formatowi wymagaj?cemu inicjatywy ze strony u?ytkownika reklama konsumowana jest w sposób dobrowolny. Format wideo powi?ksza si? w momencie, kiedy u?ytkownik najedzie na niego mysz? (online) lub dotknie reklam? (mobile). Najwi?ksze zaanga?owanie u?ytkownika mo?na osi?gn?? dzi?ki po??czeniu wideo z elementem interakcji. W ten sposób u?ytkownik mo?e zosta? zach?cony do podj?cia dalszych dzia?a? co zwi?ksza efektywno?? kampanii. Przejdź do Dowload Center

Cechy

  • Dodatkowo anga?uj?cy element interaktywny

  • P?acisz za efekt - wycena oparta na podstawie CPC lub CPE

  • Optymalizacja kampanii pod konkretne cele dzi?ki precyzyjnemu ?ledzeniu (piksel konwersji lub zewn?trzne narz?dzia do monitorowania)

  • Dok?adne dopasowanie opieraj?ce si? na ponad 40 algorytmach (behawioralnych, targeting geo itp.)

  • Kompleksowa us?uga zawieraj?ca optymalizacj? reklam, zarz?dzanie kampaniami, raportowanie w bliskim czasie itp.

    

Przeznaczony dla...

  • Nowych produktów oraz ponownego wprowadzania ju? istniej?cych

  • Uzupe?nienie kampanii realizowanych w innych kana?ach komunikacji 

  • Kampanii z ograniczon? w czasie realizacj?

  • Nieintruzywnych dzia?a? b?d?cych alternatyw? dla internetowych i mobilnych kampanii pre-roll

  • ??czenia kampanii brandingowych oraz efektywno?ciowych

    

Korzy?ci dla Twojej kampanii

  • Lepszy zwrot z inwestycji (ROI)

   Optymalne wyniki z kombinacji dzia?a? branding’owych  (wideo) i efektywno?ciowych (element interaktywny)

  • Wysoki zasi?g

   Platforma do rekomendacji tre?ci plista zawiera tysi?ce wydawców premium z ok. 50 milionów unikalnych u?ytkowników miesi?cznie

  • Aktywne wsparcie sprzeda?y

   Element interaktywny pomaga w zwiekszeniu ilosci pobieranych aplikacji, zakupu produktów lub generacji lead’ów

  • Optymalne wy?wietlanie na urz?dzeniach mobilnych

   Powi?kszaj?cy si? format dla jak najlepszego wy?wietlania na smartfonach i tabletach

    

  • Pozytywne postrzeganie marki

   ?wiadoma, dobrowolna konsumpcja reklamy poprzez zaanga?owanie u?ytkownika 

  • Gwarancja dotarcia

   Równie? w przypadku kampanii skierowanej na urz?dzenia mobilne

Skontaktuj się z nami

plista dla reklamodawców
+48 22 51 43 357
dominik.wojcik@plista.com

Scroll To Top